^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

Spek mi Pere / Ledenvergadering 25 november 2017

tempspekmetperen2017
Uitnodiging voor de ledenvergadering.

Op zaterdag 25 november 2017. Aanvang 19.30 uur na de spek met peren

maaltijd in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat 30.

Agenda:

1. Opening.

2. Notulen voorjaarsledenvergadering op donderdag 6 april 2017.

3. Voorstel tot aanpassing statuten naar één ledenvergadering in het (voor)jaar.

4. Rondvraag / wat verder ter tafel komt.

5. Sluiting.                     

Na deze vergadering koffie en verloting                                               

Het bestuur.