^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

Ledenvergadering donderdag 19 april 2018

Foto0665

Op donderdag 19 april 2018 is de ledenvergadering weer. U bent van harte uitgenodigd.
Aanvang 20:00 (deuren open vanaf 19:30) 

Uitnodiging voor de ledenvergadering op donderdag 19 april 2018 in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland.
Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen van de notulen van de najaarsledenvergadering van zaterdag 25 november 2017.
(Zie de "Slandenaer" van maart 2018 pag 17).
3. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017. (Zie de "Slandenaer" van maart 2018 pag 16).
4. Vaststellen van het financieel jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2017.
(Zie de "Slandenaer" van maart 2018 pag. 12). De penningmeester zal e.e.a. toelichten.
5. Verslag van de kascontrollecommissie bestaande uit dhr. P van Trigt en dhr. G. Velthuizen. Dhr. G. Velthuizen is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. T. Dokter. Een reserve lid zal tijdens de vergadering worden benoemd.
6. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn: Mevr. D. van der Linden en dhr. M. W. van Gijzen. Beiden zijn herkiesbaar.
7. Blushûs: Huidige stand van zaken.
8. Rondvraag/ wat verder ter tafel komt.
PAUZE
9. Dhr. A. Buikstra zal vertellen over zijn boek, de Stamboom van Zuidland, en verdere ideeën.
10. Sluiting