^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

 

 

De Tol

Gelijk in vele plaatsen in de Lage Landen het geval was, is ook in Zuidland een tol gevestigd geweest. Op 25 april 1421 - dus ongeveer zeven maanden voor de Sint Elisabethsvloed - gaf Graaf Jan van Beijeren, oom en tegenstander van Jacoba van Beijeren, aan de Geervlietse tollenaar het recht aan alle dorpen die aan de Bornesse of Wiedele lagen, wachten of hulptollenaars aan te stellen.

Over de Bornesse was een overzetveer van Biert, Biersum en Simonshaven op Zuidland en omgekeerd. De aanlegplaats voor de veerschuit hier in Zuidland was het eind van het Hoofd.
En mens en dier die met de veerschuit overgezet werden moesten naast het veergeld tol betalen.
Het Hoofd werd nog door het water bespoeld en geen huis was er nog aangebouwd, maar spoedig na 1421 stichtte de tollenaar een woning aan 't eind van het Hoofd.
Toen de aanslibbing van de Bornesse zover was gevorderd, dat ze niet breder meer was dan het tegenwoordige wateringetje, legde de eigenaar van het tolrecht, de Heer van Zuidland, daarover een stenen brug en sedertdien heette in officiele stukken het tolrecht "het recht van de Brugge".
Eeuwenlang werd dit recht verpacht. Iedere persoon die deze brug passeerde, te voet, moest aan de pachter van het tolrecht 2 duiten betalen. Voor een los paard of een koe moest een stuiver betaald worden en voor een 'chais' of ander rijtuig 2 stuivers.

Omstreeks het jaar 1870 werd door de heer Lodewijk Bijl met de ambachtsheer van Zuidland, de heer Blusse, een overeenkomst gesloten waarbij werd bepaald, dat alle inwoners van Zuidland, alsmede de bewoners van de boerderij, door de heer L.Bijl omtrent diezelfde tijd even buiten de tol gesticht, ten eeuwigen dage vrij zouden zijn van het betalen van tolgeld.