^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

 

 

Fel uitslaande brand dreigde geheel Zuidland in vlammen te doen opgaan.

(NBC dinsdag 11 april 1950). Eerder gepubliceerd in nieuwsbrief nr 33 (Juni 2000).

Foto0545Op de avond van de tweede Paasdag werd de omgeving van Zuidland opgeschrikt door de brandsirene. Een verschrikkelijk gebeuren kon men hier aanschouwen. De vlasopslagplaats van de heer C. Arkenbout, die meters boven de andere huizen van het dorp uitsteekt, stond in lichterlaaie. Medewerking werd verleend door de brandweercorpsen uit 7 gemeenten.
Tot in de nok van de vlasschuur sloegen de vlammen, die door de orkaan welke woedde, tot ware steekvlammen uitgroeiden. Een vonkenregen daalde op de omgeving neer en het duurde niet lang of ook op de daken van enige aangrenzende huizen, alsmede van de christelijke school, ontstond brand. 

 


 


Doordat het gebouw van de Gereformeerde kerk en het woonhuis van de heer Arkenbout van de wind aflagen, bleven deze gebouwen vrijwel geheel ongedeerd. Door het steeds aanwakkerende vuur zag het er naar uit, dat zeer spoedig alle huizen aan de Raadhuisstraat door het vuur zouden worden aangetast. Inmiddels waren de brandweren uit de gehele omtrek gealarmeerd. 
Aanwezig waren tenslotte de brandweren van Zuidland, Abbenbroek, Oudenhoom, Spijkenisse, Brielle en Hellevoetsluis, terwijl de Rotterdamse brandweer met 2 motorspuiten en een gereedschapswagen was uitgerukt.
Omstreeks half tien stortte onder luid geraas en een hevige vonkenregen de zolderverdieping en het dak van de vlasopslagplaats ineen. Hiermede was het ergste gevaar geweken. De brandweer die met 35 stralen het vuur bestreed, had het vuur nu snel in bedwang, zodat het bloeiende landbouwdorp Zuidland voor een onoverzienbare ramp behoed bleef. Het vee in de stallen aanwezig kon hoofdzakelijk, op wat kleinvee na, worden gered. Het woonhuis van de heer Arkenbout kon, van de wind af, behouden blijven. Zelf stonden de heer en mevrouw Arkenbout zich in die tussentijd te verbijten aan het veer van Rozenburg (waar zij een familiebezoek gebracht hadden) naar Brielle, dat i.v.m. de feestdag om het uur ging. Toen het in Zuidland zo populaire echtpaar Arkenbout tenslotte thuiskwam was de schuur bereidsgeheel in een afschuwelijke vuurzee verdwenen. De schade bleef niet beperkt tot de vlasserij van de heer Arkenbout, die geheel in vlammen opging.

De vonkenregen bedreigde het huis van dokter van der Mey en de aangrenzende woningen in de Barakken, terwijl de vonken helaas de belendende percelen aan dezelfde kant der Barakken gelegen niet onaangetast lieten. Het huis van de heer G. Schmahl, de winkel van kruidenier van Meurs, de schuur van bakkerij Reedijk en zelfs de Christelijke school kregen tenslotte veel of weinig brand-, maar des te meer waterschade.
De nadere bijzonderheden welke we over deze brand vernamen zijn deze;  

S1382Omstreeks kwart over acht zagen de kinderen van burgemeester De Kool, die zich op de bovenverdieping van hun woning bevonden, dat er brand was in de vlasserij van de heer Arkenbout. Onrniddellijk waarschuwden zij hun vader, die direct de brandsirene liet gaan en de garagedeuren opende, zodat de plaatselijke brandweer zeer snel ter plaatse was. Aangesloten werd op de watering, welke in de onmiddellijke nabijheid van het brandende gebouw liep. Zeer spoedig bleek evenwel, dat hierin niet voldoende water stond en de spuit kon slechts wat bagger spuiten. De  wateringen ter plaatse worden n.l. in D.U.W.-verband schoon gemaakt, waartoe men telkens vakken van deze watering afdamt en droog zet.

De burgemeester bedacht zich niet lang en gaf direct opdracht de dammen door te steken, opdat men over voldoende bluswater zou kunnen beschikken.
Foto0546lnmiddels waren de brandweren in de omtrek gealarmeerd en vrij spoedig na elkaar verschenen de verschillende baby-motorspuiten en de 2 autospuiten alsmede een gereedschapswagen uit Rotterdam.  
De bewoners van de omliggende huizen waren ondertussen door een ware paniek bevangen en trachtten hun have en goed in veiligheid te brengen op inderhaast gerequireerde voertuigen. Anderen trachtten met behulp van emmers water het overslaan van het vuur tegen te gaan, hetgeen met de door orkaankrachtwaaiende wind levensgevaarlijk was.
De toestand zag er dan inderdaad ook zeer hachelijk uit.  Het was een ware verademing toen de als een fakkel boven het dorp uitstekende vlasserij in elkaar stortte en het gevaar voor het uitbreiden van de brand voorbij was. Ongetwijfeld is een ernstige ramp voorkomen, doordat de diverse brandweercorpsen zo spoedig met groot materiaal ter plaatse waren en door het feit, dat de burgemeester niet heeft geaarzeld direct de dammen door te laten steken, zodat er behalve het blusmateriaal ook voldoende water aanwezig was. Toevallig was, dat zowel de heer Arkenbout, eigenaar van de verbrande vlasserij en de heer Schmahl, beiden die dag afwezig waren.


Hoewel omstreeks 12 uur in de nacht het ergste gevaar geweken was heeft het nog tot ‘s morgens geduurd alvorens men de brand definitief onder de knie had. 
Het is een opmerkelijk en gelukkig feit, dat ondanks de zeer gevaarlijke blussingspogingen, vooral direct na het begin van de brand, persoonlijke ongelukken niet voorkwamen, behalve een persoon die door een neerstortende balk licht aan het hoofd gewond werd. De laatste berichten van hedenmiddag 1 uur luiden dat de smederij en het woonhuis van de hr. Schmahl en de bakkerij van de hr. Reedijk totaal zijn uitgebrand. Momenteel zijn nog aan het blussen de brandweer van Zuidland, Oudenhoom en Abbenbroek. De brandweer van Rotterdam is hedenmorgen om 8 uur vertrokken.